fredag, juni 16, 2006

Update - Maj/Juni 2006En hilsen fra Vestafrika!

Endiola[1] en Burkina!

Så blev det igen tid til skriblerier fra landene syd for Sahara. Som vanligt skal jeg indledningsvist understrege, at alle meningsudladninger i linjerne herunder alene skal tages som udtryk for undertegnedes personlige holdninger, der alle baseres på mine subjektivt tolkede indtryk og oplevelser.
Alle ansvarsfraskrivelser og begrænsninger til trods er der desuagtet blevet kommenteret på min noget skarpe tunge, der af og til optræder i mine beretninger[2]. Jeg skal i den anledning gøre opmærksom på, at det stof, som hyggeberetninger og ammestuehistorier skrives på baggrund af, ikke ofte lader sig syne i Vestafrika, og at jeg forbeholder mig retten til at kritisere
samt kommentere på det, jeg oplever – uanset om det måtte støde eller provokere.

Følgende update indeholder kommentarer fra mine sidste 2 ture – først en tur til det sydlige Ghana (april/maj), og dernæst en rejse fra det centrale Burkina Faso til det østlige Mali (maj). Det varer nu ikke længe, førend en egentlig udstationering kommer på tale, og der er derfor således nok tale om den sidste rejseberetning førend undertegnede pakker sydfrugterne for at rejse…………………….sydpå…(Er det dér, det udtryk kommer fra?).

Jeg har aldrig været meget for egentlige ’dag-til-dag’-rejsejournaler, så De, kære læser, bliver således forskånet for at følge med i de daglige trivialiteter for at jeg i stedet kan sikre spalteplads til enkeltstående oplevelser og historier. Jeg er af den opfattelse, at kulturelle, historiske og oplevelsesmæssige højdepunkter klart er at foretrække frem for detaljerede beretninger om undertegnedes valg af morgenmad…uanset om denne indtages et eksotisk sted.
Jeg frygter i øvrigt, at denne update bliver noget af en omfangsmæssig mundfuld, (lad det tjene som en advarsel, at indledningen alene er en hel side lang!), så jeg skal med det samme påpege, at der altså ikke er tale om obligatorisk læsning. Jeg har fuld forståelse for, at ikke alle føler sig lige interesserede i mine – lange – fortællinger fra de varme lande. Desuden gør mit noget snørklede sprog, (der vel nærmest kan beskrives som en blanding af kancelli-stil og talesprog), nok ikke læsningen lettere, men som vi siger hernede: ”Bon Courage!”
Således ansvarsfraskrevet må jeg hellere komme i gang med beretningerne…


10 dages Ghana-offensiv. Tema & Takoradi, april/maj 2006.
Med udgangspunkt i min noget hårde udmelding vedr. ghanesere i sidste rejseupdate, burde jeg efter yderligere et par ugers rejse i Ghana have samlet lidt skyts til at nuancere – og i nogles øjne helst moderere – mine holdninger til ghaneserne. Det er desværre ikke tilfældet… Korruptionen er total, for at sige det lige ud. Hvis en ghaneser øjner en plads i politik, er det efter min opfattelse udelukkende med henblik på at tjene penge. Nu er levebrødspolitik heller ikke ukendt i europæiske kredse, men særligt i Ghana er korruption en naturlig del af lønnen. Fra de øverste politiske og embedsmæssige kredse til den lavest rangerende embedsmand i de yderlige provinser findes den. Det opfattes således som værende helt naturligt, når man i diskussioner hører en vending som f.eks.: ”Bare man kunne blive lige så rig som en politiker”.

Derudover er der på ingen måde nogen begrænsninger i de ”løntilskud” som offentligt ansatte embedsmænd tiltager sig i alle sammenhænge. Ud over, at alle skranker tilføjer et tillæg ”for the cola” eller ”for the tea”, når man skal have et eller andet tilsyneladende ”uundværligt” stempel, har vi oplevet langt mere grelle eksempler.
Til illustration kan nævnes, at der i Accra International Airport (landets eneste seriøse bud på en lufthavn, placeret lige uden for hovedstaden), venter en håndfuld uniformerede officials, når man har passeret alle sikkerhedskontroller inden gate’en ud til flyveren. Disse har tilsyneladende fået indføjet tiggeri fra de rejsende i deres jobbeskrivelse! Fuldstændigt vanvittigt! UNIFORMERET personale, der som hobby hænger ud i lufthavnen for at drive velorganiseret tiggervirksomhed!!!
Samme sted blev en af mine ærede kolleger inden afrejsen fra Ghana således af et enormt stykke sort kvindemenneske spurgt, om ikke han ville donere ”something for his sister?”. Til dette svarede min kollega køligt, at hvis damen var hans søster, ville han nødigt se farven på deres fælles forældre…

Det er ligeledes blevet bemærket, at jeg har kommenteret noget nedladende på den tilsyneladende mangelfulde evne til at drive landbrug i det nordlige Ghana. Jeg er vist endda gået så vidt som til at påstå, at landbruget dér er nedlagt til fordel for den åbenbart mere givende beskæftigelse, det er at leve af diverse hjælpeprojekter. Jeg skal med det samme beklage sådanne skarpe og alt for unuancerede udtalelser, men det er ikke desto mindre mærkværdigt, at når man kører sydpå fra Burkina Faso, (hvor det bestemt ikke er lettere at drive landbrug – vel nærmest tværtimod), ned over den nordlige grænse til Ghana, kan man se store forskelle. Næsten overalt i Burkina og Mali ser man sirligt opdyrkede arealer, men straks efter grænsen til Ghana er passeret, bliver markerne nærmest et særsyn. Det er altså ikke klimatiske begrænsninger, der gør sig gældende, og mine ovennævnte kommentarer bygger således på disse indtryk.
Det hjælper i øvrigt heller ikke, at straks man kører ind i Ghana, mangedobles antallet af skilte for dette eller hint hjælpeprojekt. Det er, som jeg før har bemærket, stort set kun Danidas vand-projekter, der respekteres af de afrikanere, jeg har talt med. Alt for mange øvrige projekter ender i køb af 4-hjulstrækkere til hjælpearbejderne samt masser af komitéer og (om muligt) endnu mere værdiløse konferencer. Jeg har vel mere end 50 projekter, der, bortset fra et stort skilt fyldt med flotte titler og hensigter, alene har resulteret i en stak murbrokker som to bare nogenlunde ædru langtidsledige med en RandersBør kunne flytte på mindre end en formiddag…

Jeg har langet hårdt ud efter ghanesere, nuvel, men dette skal på ingen måde misforstås. I de øvrige vestafrikanske lande, som jeg har besøgt, har korruptionen bestemt også være særdeles slem og omfattende. Masser af steder - og særligt i Mali - skal man betale nyligt opfundne skatter eller afgifter, straks det konstateres, at man er hvid og/eller eller associeret med en stor virksomhed. En af vore ansatte hernede har endda engang måttet vente tålmodigt på, at en politibetjent, (der ikke på normal vis kunne finde noget galt med hverken bil eller papirer), insisterede på at få lov til at undersøge bilens donkraft!
- Gad vide, hvilken paragraf i den Malinesiske færdselslov, der regulerer: ’kørsel med ureglementeret donkraft’? Herudover kontrolleres gerne såvel advarselstrekant, førstehjælpskasse som brandslukker i forsøget på at finde egnede undskyldninger for at stikke en bøde ud. Jeg kan give min personlige garanti for, at en forsvindende lille del af de lokales transportmidler er således luksuriøst udstyret, men det hjælper desværre slet ikke, hvis man forsøger at gøre betjenten opmærksom herpå - tværtimod!
Grunden til, at mine beklagelser det sidstnævnte til trods mest har drejet sig om Ghana, er simpelthen, at oplevelserne med korruption har været hyppigst forekommende hér.
Denne rejses formål var i øvrigt at uddanne en kollega samt undertegnede i afskibningens svære kunst. De indkøbte sheanødder transporteres nemlig på lastbiler fra deres oprindelsessteder inde på kontinentet ud til forskellige havnebyer. Her vejes og opbevares nødderne, inden de lastes på skib og sejles til Europa. Netop denne sidste del af nøddernes håndtering i Afrika var således hovedtemaet på denne rejse, og jeg har derfor tilbragt et par uger med få lært en masse om stevedoring, trimming, tipper trucks, berthing meetings osv. osv. Det er sikkert kun hos de færreste læsere, at alle disse udtryk tænder særligt meget lys i genkendelsens 40-watts pære (endsige interessens diodelampe), men især det navnkundige ’Berthing Meeting’ fortjener en enkelt kommentar eller to. Det er i al sin enkelthed et dagligt møde, hvor det (tilsyneladende) besluttes hvilke skibe, der skal allokeres til de respektive (og alt for fåtallige) kajpladser, som havnen råder over. Dette er en meget vigtig prioritering, da havnen lider voldsomt under et stigende pres fra den hastigt voksende skibstrafik. Skibe risikerer derfor at måtte bruge lang ventetid på at ligge for anker uden for havnen, inden en kajplads bliver ledig. Der er meget store økonomiske interesser på spil, da de fleste skibe chartres for et bestemt tidsinterval, og overskridelse af samme resulterer i skyldig bod – gerne i størrelsesordenen 10.000 usd/dag og opefter. Derfor foregår der et stort lobbyarbejde bag kulissen, med henblik på at sikre kajplads til netop dette eller hint skib. Der trækkes i tråde og bruges forbindelser i en sådan grad, at embedsmændene fra Europa-parlamentet burde overveje at ansøge om praktikpladser hernede…
Således er der på førnævnte Berthing-møde reelt alene tilbage at offentliggøre alle disse allerede besluttede allokeringer, men specielt mødelederen gør sit yderste for, at mødet skal virke som en faktisk beslutningsproces i stedet for den teaterforestilling, der reelt er tale om. Han skælder og smælder, råber på ”Order, order” og supplerer med at dele bøder ud til højre og venstre for at bryde en alene for ham kendt talerække.
Det er netop hér, man må gøre sit yderste for ikke at trække på smilebåndet, (og tro mig, det er svært!). Det kostede os flere hundrede kroner pr. næse at komme med til dette møde (læs: denne teaterforestilling). Man kalder alle disse afgifter bøder, og der gives altså som nævnt masser af supplerende bøder i løbet af mødet. Eksempelvis ankom vi 3 minutter for sent pga. trafik, så vor ”billetpris” blev prompte hævet med et tillæg for samme forsinkelse.
Alle disse penge bruges til at rejse penge til et par årlige, sociale begivenheder for personalet, der står for disse havnemøder. Der er altså tale om organiseret misbrug af havnens kunder og forretningsforbindelser, alene for at holde druk-gilder! For en gangs skyld en form for korruption, der har et ædelt formål…
Vi blev – sikkert på grund af de uhyrligt høje bøder, vi havde betalt for at være med – i øvrigt budt velkommen ca. 11 gange på mødet, og det er vel efterhånden nærmest unødvendigt at nævne, at vi til sidst blev spurgt om ikke vi - som tak for den store oplevelse, vi nu havde fået på mødet – havde lyst til frivilligt at supplere den allerede bugnende bødekasse med et ekstra beløb? Ja, nogen gange har man nærmest lyst til at skrige, men man vender sig altså til meget hernede…

Som et kuriosum skal det nævnes, at alle, der kom ind til mødet, forventedes at brøle ordet ’BEMA!’, og så svarede hele salen: ”ANCHOR!”. Årsagen hertil henstår i det uvisse, men det bidrog vældigt til at understrege hvilket ’seriøst’ møde, vi var vidne til.

Turen bar præg af mange møder og relativt få rejseaktiviteter, og der er således heller ikke så mange relevante oplevelser at berette om. Vi tog dog en tur til en alternativ havn hernede, og køreturen dertil fortjener et par bemærkninger:
Først og fremmest fordi hele den sydlige kyst i Ghana er fyldt med levn fra kolonitiden. Slavefort efter slavefort er opført i regionen, og de fleste tårner sig op på store klipper helt ud til kysten. Enkelte af dem er åbne og fungerer som museer, og jeg har lovet mig selv, at jeg en dag skal få tid til at lege turist og se nogle af dem indefra. Fattige fiskerlejer ligger oftest nærmest klemt op imod disse vældige klipper, og borgenes silhuetter kan anes på himmelen som store trusler fra fortiden. I kontrast til alt dette er omgivelserne vel noget af det tætteste Afrika kommer på ’Bounty-land’ med masser af grønligt hav, hvide strande og høje palmer. Man tvinges til at sende en tanke til vore danske forfædre, der aldrig fik øjnene op for områdets skønhed og kulturrigdomme, men i stedet fokuserede på ussel mammon. Således blev i tusindvis af lokale[3] bortført og solgt som slaver til særligt den amerikanske bomuldsindustri – rart med sådanne ”farverige” tilføjelser i vort lands historie-kanon…

Turen langs kysten foregik på en vej, der nu (som alting hernede) burde have været færdiggjort for år tilbage. Den forventes færdig: ”really soon”, så jeg ville ikke være det mindste overrasket, hvis man kan køre turen på færdiggjort vej så tidligt som i 2011 – om alt går vel…
Et nyt stykke motorvej med 4 spor er imidlertid ved at være klar til brug på den første del af ruten, og man havde således afspærret de 2 af sporene for at male striber osv. Denne afspærring ophørte dog hurtigt, og man skulle så tro, at trafikken ville fordele sig ud med 2 spor i hver retning igen. Imidlertid lader man ikke den slags trivialiteter begrænse sig i Ghana, så trafikken fortsatte ufortrødent i begge retninger i begge dobbeltspor!!!
Det er længe siden, at jeg (såvel som mine medpassagerer i bilen) har følt mig så ubehageligt til mode i trafikken – til trods for at resten af Vestafrikas veje bestemt ikke er nogen svir at benytte (mere herom senere). Reelt betød dette, at vi endte med at køre ca. 8 km i den forkerte side af en motorvej!
At tænke sig, at vi i Danmark har radio-alarmer, der udsendes til alle landets trafikanter, blot en enkelt ældre, lettere forvirret dame vover at køre en tur fra Horsens til Skanderborg i netop den side af vejen, der bedst passer hende… Godt man ikke har trafik-radio i Ghana.

Som en afsluttende krølle på halen fra denne tur skal det nævnes, at vores chauffør (samt surveyor) – en i Ghana bosat englænder – naturligvis blev nappet af en hastighedskontrol på vejen tilbage til Tèma. Hele konceptet omkring at kontrollere trafikkens hastighed i Vestafrika er fuldstændigt utroværdigt, idet alle kører som gale hernede, men ikke desto mindre var der altså 3 politibetjente og en politimester, der trængte til at tjene en ekstra skilling til at supplere deres sikkert ikke alt for store indtægt.
Jeg skal lige indskyde, at når man tages for en sådan forseelse i Ghana, inddrages ens kørekort, og man indkaldes til at møde i retten, hvorefter en meget stor bøde skrives ud. Reelt er det i øvrigt også ved domstolene nødvendigt at ”smøre lidt”, blot for at være sikker på, at man ser sit kørekort igen. (Alt dette gælder naturligvis kun, hvis man er hvid, alternativt rig ghaneser, hvis nogen skulle være i tvivl).
Øjeblikket efter, vi var blevet stoppet, steg vores chauffør ud af bilen og spurgte: ”Officer, is there any way you and I can settle this?”. Foran alle sine betjente og i fuldt dagslys ordnedes tingene herefter helt åbenlyst mellem politimesteren og englænderen med pengene frit fremme på bagageklappen. Det er vel unødvendigt at nævne, at han ikke fik nogen kvittering for ”bøden”?
Inden jeg tager fat på beretningerne fra Mali, (ja, den er sgu lang, denne rejsemail), skal jeg lige indføje et illustrativt eksempel på en af de store forskelle, der lader sig syne mellem den europæiske og den afrikanske måde at tænke på. Vittigheder eksisterer antageligvis ikke på samme måde, som de gør det i Skandinavien. Vittighedstegninger findes i enkelte, politisk engagerede aviser, men det at fortælle eller høre en god, gammeldags sjofert i venskabeligt lag, findes tilsyneladende ikke som en del af den lokale måde at omgås hinanden på.
Til illustration er jeg nødsaget til at gengive en ganske grov vittighed[4], som vores engelske surveyor (ja, ham med fartbøden) fortalte os en af de sidste aftener i Ghana. Det sjove (og illustrative i denne sammenhæng) var sådan set ikke vittigheden selv, men i stedet reaktionen fra en ghanesisk tilhører. Englænderen havde nemlig tidligere fortalt joken til en forsamling af både europæere og indfødte ghanesere, og vittigheden lød nogenlunde sådan her:
”A guy comes walking out of the jungle looking flustered and hurt. Blood runs down his legs, and he stumbles up to his mates crying: ‘I got raped by an elephant! I think I am bleeding to death, you guys have to look at my ass!’ Reluctantly, his friends agree to have a look at his privates, and they see a whole the size of a tree trunk where his ass used to be. They all cry out: ‘My god, we new elephants were big, but they are certainly not that big!?!’
To this the guy answered: ‘I know, but the bastard elephant fingered me first!!!”
Som sådan er historien vel ganske underholdende (som mandehørm for en håndfuld gutter i en bar, vel at mærke), men den helt store latterkrampe kom, da englænderen derefter fortalte, at en af de tilstedeværende ghanesere havde ventet, til der igen var stille i forsamlingen, førend han havde stillet følgende spørgsmål: ”But the guy is alright now, isn’t he???”
(Vi lader ovenstående tale for sig selv – jeg var i hvert tilfælde flad af grin!)


Burkina Faso og Mali
Ouagadougou-Bobo-Sikasso-Bamako-Segou-San-Koutiala-Bobo-Ouagadougo.

Jeg sidder lige nu på mit hotelværelse i Ouaga, vel hjemkommet fra ruten beskrevet lige her ovenfor. Ouaga er hovedstaden i Burkina, ligesom Bamako er det i Mali, og det er denne tur(-retur), jeg netop har overstået. Turen har haft flere formål, men hovedtemaet har været at forberede den kommende sæson. Således har vores lokale direktør fra Elfenbenskysten og jeg kørt en farlig masse kilometer for at mødes med leverandører fra hele regionen.

Jeg vil begynde beretningerne fra denne tur, hvor ovenstående Ghana-beretning sluttede, nemlig med trafikken i Vestafrika, da denne fortjener mindst et helt kapitel fyldt med kulørte beskrivelser.
Først og fremmest er de såkaldte ’bushroads’ – simple grusveje i den karakteristiske røde farve – først i løbet af de senere år blevet udskiftet med mere moderne asfalt-versioner. Dette gør sig imidlertid alene gældende på de mest centrale hovedveje, og disse slides meget hurtigt ned af den massive lastbilstrafik, der fungerer som Vestafrikas vigtigste form for transport. Derfor anbefales god affjedring i bilen samt et sæt stabile nyrer!
Problemet med lastbilerne hernede er (udover de ofte køres af galninge fra Mali eller Nigeria, der vist alle har taget kørekort på en japansk flyveskole for ca. 60 år siden) især, at de lastes i en sådan grad, at enhver dansk betjent på trafikpatrulje ville få morgenbassen galt i halsen. 50-60 tons i lastevægt er bestemt ikke et særsyn hernede, og selv de mest velkonstruerede veje giver hurtigt efter for sådanne sindssygt lastede transporter. Til at illustrere har jeg tilladt mig at tilføje et billede af en transport af træstammer. Billedet skulle helst tale for sig selv…
(Bemærk dog især de ”enorme” kæder, disse små stykker træ er fastgjort med!):


Det kan godt være, at det ikke ser helt så vanvittigt ud på billedet, som det i virkeligheden var at oplive ’live’, men jeg kan forsikre enhver tvivlende læser om, at der på billedet er tale om en endog MEGET stor blokvogn under de sparsomt fastgjorte tændstikker. Nogle overhalinger foregår endog meget hurtigt og med hjertet helt oppe i halsen, hernede!

Det er nu ikke kun dårligt fastgjorte træstammer, man skal vogte sig for. Alle hovedveje fungerer som livsliner for et væld af små samfund, og vejene bruges derfor til transport af alskens husdyr, oppakning, mennesker osv. osv. Endnu engang siger billeder sikkert langt mere end ord…:
Hvis det så bare var således, at alle husdyr var fastspændte til et køretøj… Desværre er dette langt fra tilfældet. Overalt går kvæg, får, geder, kyllinger, Guinea fowls og i særdeleshed æsler frit omkring. Om aftenen bliver det særligt farligt at køre, fordi asfalten bruger dagen på at opsamle varme, hvorefter den (særligt til førnævnte æslers store fornøjelse) langsomt afgiver varmen igen om aftenen og natten. Dette skaber et rart og varmt underlag, så nattekørsel er uundgåeligt det samme som zig-zag mellem sovende æsler og kvæg.

I samme åndedræt er jeg nødsaget til at videregive et af de helt store spørgsmål, jeg har måttet stille mig selv hernede: Hvem holder styr på, hvis husdyr tilhører hvem? Dyrene vader frit omkring – selv i hovedstæderne – og jeg fatter dybest set ikke, hvorledes man hitter ”dine fra mine”, når det bliver tid til at slagte en høne. Køer vader rundt på hovedgaderne, æsler render rundt i midtercirklen i rundkørsler og høns og kyllinger kan ses mere eller mindre overalt. Der er sikkert system i galskaben, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved helt at fatte konceptet.
Men tilbage til trafikken: Mange afrikanere har åbenbart ikke opdaget, at deres hudfarve kræver ekstra fokus på reflekser ved nattetide. Det er mildest talt umuligt at opdage cyklende eller gående trafikanter efter mørkets frembrud, med mindre disse er i ualmindeligt godt humør eller i øvrigt af generelt smilende natur…
- Selv i dagslys kan der dog være problemer. Det eneste, der kan ses på billedet, når en af mine kolleger fotograferes på en mørk baggrund, er således et smil, der ville gøre Filur-katten fra Alice i Eventyrland misundelig. Faktisk er han så sort (- ja, jeg mener sort, ikke brun), at hans forældre gav ham mellemnavnet: ’Adou’, hvilket betyder ’den meget sorte’ på familiens lokale stammedialekt! Der er ikke noget at sige til, at en af mine kolleger altid omtaler Afrika som stedet, hvor der er ’sort af mennesker’…
Af sidstnævnte årsag (plus de sovende æsler) holder vi os derfor helt fra at køre om aftenen/natten, så vidt det nu er muligt. Desuagtet kan trafikken ved dagtide også være noget af en prøvelse. Færdselsreglerne er ikke rigtigt kommet på mode, vigepligt aldrig opfundet og de talrige knallerter og motorcykler, der dominerer alle bybilleder, er åbenbart alle ført af chauffører med indædte dødsønsker, hvis man skal dømme efter deres opførsel i trafikken.
I Mali skal man være ekstra bekymret, for her har der tilsyneladende udviklet sig en amerikansk inspireret skik med at opsøge en trafikskade i håbet om potentielle udbetalinger fra forsikringsselskaberne. Det tragiske er dog, at langt de fleste har overset det faktum, at man skal tegne en forsikring førend man kan få noget udbetalt…
(Gad vide, om det er nu, man skal fremføre det gamle ord: ’Klog af skade’?)

Supplementært skal det tilføjes, at det virker som om, alle afrikanere har en ide om, at al færdsel under 130 km/t ikke er værd at beskæftige sig med. Når sådanne hastigheder kombineres med dårligt udsyn, modkørende (overlæssede) lastbiler, krydsende kvæg samt en håndfuld galninge på motorcykel, har man sjældent et kedeligt øjeblik, når man racer på tværs af bush’en!
Særligt om Mali – et kontrastfyldt land
Den sidste del af denne allerede alt for lange beretning vil af flere grunde hovedsageligt dreje sig om Mali. Først og fremmest fordi Mali på godt og ondt er meget fascinerende såvel historisk som kulturelt samt geografisk. Desuden fordi jeg skal bosætte mig i Bobo i Burkina Faso, og der bliver derfor sikkert rig lejlighed til at fortælle mere om Burkina ved en senere lejlighed.

Mali har en imponerende historie, som jeg nok skal kommentere på i senere mails. Kulturer og civilisationer er blevet grundlagt, de har blomstret og de gået til grunde her i tusindvis af år. Blandt de kendteste steder er Timbuktu, (nej, det er faktisk et sted, og ikke bare noget fra et Anders And-blad! – Om end det altså ligger i Mali og ikke i Langtbortistan…), der indtil for et par håndfulde århundreder siden var blandt verdens intellektuelle centre – kulturelt, religiøst og intellektuelt. Placeret i fantastiske omgivelser, udgør stedet i større og større grad et mål for mine turist-planer. Jeg kan ikke vente, til jeg første gang skal vandre en tur gennem byens gader og urgamle arkitektur.

Man føler sig umiddelbart velkommen i Mali, til trods for det faktum, at landet er ”the francophone Africa’s answer to Nigeria” ifølge flere af mine lokale kolleger. Der svindles og røves i den helt store stil, men alligevel virker alt tilforladeligt og tilgængeligt, når man besøger de gæstfri malinesere.
Almindelige høflighedsfraser varer i de bedre kredse ikke under et kvarter (!), og lejligheden bruges vanligvist også til at starte den malinesiske thé-ceremoni. Tro endelig ikke, at sådant kun er på mode i fjernøsten, for i Mali er det en kunst i sig selv. Det er altid thé-tid i Mali, og man drikker traditionelt 3 glas. Det første er bittert (bittert som døden), det næste lidt sødere (fyldt af smag – ligesom livet selv) og det sidste er som at tygge knust sukker (sødt som kærligheden). Ud over navnene hører der specifikke fraser og gesti (gestus’er?) til hvert glas.
Den sorte magi har historisk set haft en stor plads i den malinesiske kultur, og iflg. flere af mine lokale kolleger trives den skam stadig, hernede. Griske menneskeofringer (ofte af mennesker fra ens egen nærmeste familie) skulle stadig finde sted i de mest fjerntliggende yderområder, alene med det formål at sikre økonomisk vinding for den, der ofrer. Desuden er det stadigvæk relativt almindeligt at gå til en fetish-præst (’JU-JU’) for at få nedkaldt en forbandelse over ens fjender. Øde bjerg- og ørkenlandskaber bidrager til følelsen af mystik, og mange af de lokale rituelle danse udføres stadig rundt omkring, når en eller anden højtid eller hellig tid på året oprinder.
Desværre er al denne overtro ikke så uskyldig, som man kunne tro. Det er desværre også en del af samme ovennævnte sorte magi og overtro, at en kvinde ikke må have en klitoris! Kvindelig omskæring (’clitorectomy’ – ikke den endnu værre form, hvor skamlæberne fjernes og kvinderne syes helt sammen, men det er frygteligt nok, endda) er stadig meget udbredt i de østlige regioner af Mali i muslimske samfund. Den almindelige overbevisning går nemlig på, at hvis de mandlige, ædlere dele rører ved en kvindelig klitoris, kan både manden og kvinden dø på stedet, ligesom kvinden i hvert tilfælde må påregne sterilitet. En kæmpestor kampagne iværksat af både NGO’ere og internationale regeringer har nu i snart 15 år kørt hernede for at stoppe denne bestialske og frygtelige skik, men det er – desværre – en meget langsommelig proces at ændre sådanne meget gamle skikke.
Ironisk nok gives kvinderne en meget stor seksuel frihed i flere år inden indgåelse af ægteskab – noget der ellers er uhørt i den øvrige muslimske verden. De unge kvinder indgår en trolovelse, hvor gemalen alene er på prøve i en periode på op til 3 år. I hele perioden underholder kvinden sig med alle de mænd, hun lyster, og det er meget velset, hvis hun vælger nogle af den kommende gemals venner! Den kommende ægtemand skal bruge hele perioden på at varte kvinden op på alle måder, for på den måde at bevise sit værd. Den allersidste dag i ”prøveperioden” får kvinden så lov til at bestemme, om hun vil have sin trolovede som ægtemand. Hvis svaret er ja, binder hun sig til evig troskab. Siger hun derimod nej, afbrydes trolovelsen fuldstændigt, og den ellers så håbefulde ungersvend efterlades med regningen fra Interflora samt et stort forklaringsproblem over for vennerne…

Således slutter så denne uhørt lange beretning fra det vestlige Afrika. Jeg håber, at læsningen har været oplysende og måske endda underholdende til tider. Jeg skal gøre mit bedste for at begrænse mig i fremtiden, men det er altså ikke let at tvinge alle mine oplevelser fra dette prægtige kontinent ned i telegram-form.

Hvis det er lykkedes mig at viderebringe blot en del af den fascination, jeg allerede føler for det mystiske, frygtelige/fantastiske Afrika, har alt mit skrivearbejde allerede båret al den frugt, jeg kunne ønske migJ.

Jeg håber, at alle har det godt i lille DK – jeg returnerer som vanligt med en enorm mængde billeder, som jeg gerne viser frem til interesserede over en kølig pilsner eller et knapt så køligt glas rødvin – Vel mødt!

De venligste hilsener fra ’henne i Afrika’,
Per, fascineret rejsende
[1] Mit bedste bud (og jeg er bestemt ikke sikker i min sag) på, hvordan man staver ordet ’Velkommen’ på det lokale stammesprog, der tales i Bobo-regionen i Burkina Faso.
[2] Skulle De, kære læser, på nogen måde være relateret til diverse hjælpeorganisationer og/eller NGO’er, bør De nok slutte med at læse hér.
[3] En kollega har bemærket, at fodnoter ikke bør have plads i beretninger som denne, men jeg tillader mig nu alligevel et par stykker. I dette tilfælde for at forsvare brugen af formuleringen: ”de lokale”, som åbenbart også har stødt en enkelt læser eller to. Der er ikke nogen nedgørende effekt tilsigtet i ordvalget, og jeg lover at benytte samme ordvalg, når jeg eksempelvis skal beskrive indbyggerne i min næste tur til Harzen… Folk fra et område må altså nødvendigvis være ’de lokale’ – uanset om man finder dette ord nedgørende eller ej…
I øvrigt har jeg svært ved at finde ud af, hvad jeg skal kalde de enkelte nationaliteter – en person fra Burkina Faso er en … bur-kineser??? (Det må altså være mere nedgørende at kalde folk for ’indespærrede orientalere’ end for ’lokale’).
[4] Er De, kære læser, blandt de mere fintfølende, kan der nu springes en side ned i manuskriptet! Bemærk i øvrigt de mangfoldige ansvarsfraskrivelser i indledningen af denne skrivelse…

Update 3, Februar 2006

Ouagadougou, Burkina Faso, 14. februar, 2006
Hey everyone…

”I guder”, tænker de fleste sikkert. ”Har han ikke andet at lave end at sende lange, tørre rejse-emails fra de varme lande?”.
Svaret er - i hvert tilfælde for denne eftermiddags vedkommende – et klart og rungende nej, så det er igen blevet tid til at komponere en lille notits om mine oplevelser et par grader nord for ækvator. De af jer, der rent faktisk har klaret at komme igennem mine allerede afsendte rejseupdates, vil vide, at denne tur har været påvirket en del af de så forhadte Muhammed-tegninger. Vi er i denne forbindelse internt blevet enige om, at det var bedst at droppe såvel undertegnedes tur til Mali såvel som en kollegas tur til Senegal, da begge disse lande er strengt muslimske (relativt set, som alt andet i Afrika). Jeg er tilnærmelsesvist sikker på, at vi bekymrer os lidt unødigt, men ’better safe than sorry’-doktrinen bør nu altid herske, når man taler om rejser til lande som de Vestafrikanske, og det hjælper jo ikke noget, at folk generelt er flinke og tolerante, hvis der bare render en enkelt psykopat rundt med en anti-dansk ’Fathwa’ brændt fast på bedetæppet…
Derfor sidder jeg nu på mit lille hotelværelse på det navnkundige Hotel Amiso i Burkina og venter på, at det skal blive tid til at tage i lufthavnen. Jeg burde sikkert sidde og arbejde hårdt på at skrive referater af alle de 87.678 møder og oplevelser, vi har haft på turen, men jeg er godt og grundigt baldret efter et par dages sygdom for ikke at nævne en lille måneds rejseaktiviteter på tværs af Ghana og Burkina. Derfor bruges tiden i stedet på at hvile ud på værelset, lytte til min air-conditioner (der i øjeblikket tilsyneladende imiterer en Airbus A330) samt komponere dette lille skrift.
Siden sidste skrivelse har jeg været en tur til det sydvestlige Bobo-Diolasso samt mange af de omkringliggende byer, for at tage fat i forberedelserne til den kommende sheasæson, der starter engang til sommer. Burkina er som vanligt en fornøjelse at rejse i, da langt de fleste mennesker, man møder på sin vej, er både hjælpsomme og behagelige. Samtidig er Burkina Faso et af de få lande i WAF, hvor man stadig kan gå relativt (der var den igen) ugenert rundt på gaden i selv de største byer. Ikke således at forstå, at man er i livsfare overalt hernede, slet ikke, men det kan naturligvis altid anbefales at begå sig med omtanke. Det, man er mest i fare for hernede, er at blive verbalt overfaldet af et enormt antal gadesælgere, der altid liiige har nogle varer, de mener, man bestemt ikke kan leve foruden. Ikke desto mindre har jeg taget en gåtur eller to gennem Ouagadougous gader, begge gange uden hverken overfald eller problemer, men i stedet med følgeskab af 3 meget forskellige gutter. Første tur slog 2 knægte fra Liberia mig følge, (når man hører det land blive nævnt, bør man begynde at blive bekymret), og de fulgte mig helt til den internet-cafe, jeg var på vej til. Det var et par brødre på vej tilbage til deres hjemland efter afslutningen af den årelange borgerkrig, der har hærget landet. De var begge ludfattige og med grusomme, hjerteskærende beretninger at fortælle, men de var samtidig meget høflige. De spurgte aldrig om penge eller andet, så alt i alt var det en positiv, om end noget følelsesmæssigt udfordrende oplevelse at møde dem. På hjemturen fulgte en lokal burkinabé (som folk fra Burkina kaldes) mig hele vejen – igen uden at spørge om penge, men vi fik en god snak om Burkina og landets problemer. Det er sikkert unødvendigt at tilføje, at samme gut mødte op på mit hotel dagen efter for at foreslå en eller anden spændende forretningsmulighed, der indeholdt noget lokalt håndværk og store visioner, hvilket blev afslået høfligt men bestemt… Alle har tilsyneladende en eller anden plan for, hvordan man bedst muligt malker den rige, hvide mand, (de skulle nu se en udskrift over min kassekredit, førend de gør sig falske forhåbninger), så når noget skal indkøbes, er det essentielt, at jeg bliver i bilen eller i det mindste kigger på en helt anden forretning. Der er altid én pris til den hvide mand, og en anden til lokalbefolkningen. Heldigvis har vi meget af turen haft følgeskab bl.a. vores lokale manager, Marcellin, (fra vort Ivorianske datterselskab), og hans evner til forhandling er ikke mindre end glimrende. Tingene koster som en tommelfingerregel lidt under det halve, når han køber ind…

For små to uger siden rejste vi til det sydvestlige Burkina – og Bobo. Vi kørte noget af en omvej, for at få et godt kig på sheatræerne, (der blomstrer for tiden), samt på nogle af de lokalområder og landsbyer, hvorfra vi køber vore sheanødder. En flot og spændende tur, med et par af de mere underholdende oplevelser undervejs.
Indledningsvist skal det nævnes, at jeg har fået mig en mani med at indkøbe fodbolde, som jeg så efterfølgende deler ud i de små landsbyer, vi passerer. Det lyder måske åndssvagt, men frem for at kaste penge efter det ene mere korrupte hjælpeprojekt efter det andet, foretrækker jeg at se en flok drenge med smil fra øre til øre løbe af sted med en ny fodbold. Der er tusindvis af tiggere på gaden, som man også kunne hjælpe, men det er desværre samfundsøkonomisk forkert, hvis folk kan tjene mere ved at tigge end ved at arbejde. Fra min tid i Thailand kan jeg huske skræmmende eksempler på forældre, der bevidst handicappede deres børn, for således at højne barnets evne til at lokke penge fra rige turister. Det er utroligt svært at lade være med at forære alt, hvad man ejer og har, til disse så fattige mennesker, men ser man på det store perspektiv, er det nok langt bedre at hjælpe landets handelsbalance ved at indkøbe lokale produkter (shea, selvfølgelig) og betale i vesterlandsk valuta, end det er at hjælpe denne eller hin tigger på gaden. Det er en hård verden – særligt hernede – så mit fodbold-initiativ er nok dybest set en form for overtryksventil, til at komme af med nogle af de frustrationer, man konstant føler over al fattigdommen hernede.
Men selv samme fodbolde er således blevet uddelt i diverse landsbyer på tværs af Burkina Faso på denne tur. Vi stoppede blandt andet ved en lille landsby, hvor vi gennem mange år har haft kontakt til de lokale. Her skulle der naturligvis også langes en fodbold over disken, men mod forventning nøjedes de lokale ikke med at sige tak – de bad os høfligt vente, mens én af de unge hentede en gave til os… Således så vi da også en ung gut, der sprintede ud over bush’en for at hente den lovede gave til os fra nabolandsbyen. Få minutter senere kunne vi så få overrakt en lyslevende og velnæret høne fra de unge i landsbyen som officiel tak for fodbolden! Jeg har aldrig fået en høne foræret før – og da slet ikke i disse fugleinfluenza-tider – men der var absolut intet at gøre. At have sagt nej til en sådan gave ville have været en dødelig fornærmelse af de lokale, hvilket vi selvsagt ikke var interesserede i. Således måtte hønen bindes om fødderne og placeres bag i firhjulstrækkeren sammen med bagagen. Vores chauffør gjorde sig hurtigt store planer om, hvem der samme aften skulle tilberede bæstet for ham, (der højlydt gjorde opmærksom på sin utilfredshed med at blive til en gave), mens de øvrige passagerer i bussen på det kraftigste anbefalede at aflevere hønen til en eller anden landsby længere fremme på turen. Seïdou, som chaufføren hed, skiftede imidlertid mening da en mildest talt ucharmerende duft bredte sig fra bagageregionen i bilen… Derfor standsede vi in the middle of nowhere, (som tidligere nævnt skal dette udtryk tages ganske bogstaveligt i WAF), ved en lille landsby. De lokale smilede og bød os velkomne, men smilet stivnede til noget der lignede chok, da det eneste, de hvide mænd i bilen gjorde, var at aflevere en levende (og stærkt utilfreds) høne samt en foldbold, inden de kørte igen! Havde det været en Asterix-tegneserie ville landsbyen have genlydt af: ”de er skøre, de romere”!
De taler sikkert om os endnu…

Århus, 23. februar 2006
Rejse-updaten blev aldrig færdiggjort i Burkina, så derfor denne sene udsendelse. Afrejsen fra Burkina gik uden de store sværdslag, ligesom flyveturen (med et stop i Niamey i Niger) gik upåklageligt. Det skal kort nævnes, at afrikanere pakker mere, end man skulle tro muligt, når de skal flyve. Derfor spekulerer man ofte på, hvorvidt det lader sig gøre for flyveren at lette med al den overvægt. Desuden er fedme et tegn på rigdom og velstand i Afrika, og jeg kan garantere for, at de mennesker, der har råd til at købe flybilletter, kan få selv amerikanere til at se lidt hulkindede ud… I check-in skranken oplevede jeg dog alligevel at se grænsen for, hvad flyselskaber vil acceptere. En (meget) fyldig kvinde lige foran mig i køen havde 3 portører til at slæbe alle hendes kufferter (hver især på størrelse med en middelstor camp-let) samt hendes ca. 10 (jeg sværger, det er sandt) meget store papkasser, indpakket i plastic til turen. Efter meget palaver – hvor kvinden naturligvis udtrykte bestyrtelse over, at der i det hele taget eksisterer et koncept kaldet overvægts-betaling – foreslog Air France-damen ved skranken forsigtigt: ”Undskyld frue, men har de overvejet at benytte dem af kommerciel luftfragt til Deres bagage?”. I ramme alvor!!
Vi stod 3 europæere sammen og overværede seancen, og jeg kan garantere, der var ikke et øje tørtJ.
Jeg er nu vel tilbage i lille Danmark, men det varer nok ikke længe, før sydfrugterne for alvor skal pakkes, hvorefter jeg flytter til enten Burkina eller Ghana i en periode. Skulle du ønske at blive undtaget fra disse rejsebeskrivelser, så husk at lade mig det vide, ligesom du endelig må sige til, hvis du ikke har modtaget de 2 første allerede udsendte.

Venligst,
Per

Update 2, Januar 2006:

Salve og Ave, i vantro tegneserie-hunde!

Så er det vist blevet tid til en hilsen fra Afrika. Mine beretninger fra sidste år blev (mærkeligt nok) vel modtaget i Danmark, så jeg vover det ene øje og kaster mig over endnu én af slagsen.[1] Som en generel kommentar kan det fremføres, at jeg egentlig blot nedfælder nogle af de tanker, jeg gør mig i løbet af mine rejser, så der er vel således ikke tale om en egentlig rejsebeskrivelse men i stedet blot et par opbyggelige indtryk og holdninger fra de varme lande…

Som en lille introduktion til dette års første rejse til L’Afrique Occidentale (som Vestafrika kaldes i de fransktalende kolonier), skal det nævnes, at jeg i efteråret gennemførte en slags intro-rejse, mens denne tur nu i stedet retter sig mere mod selve driften og organisationen af vore kontorer, ansatte samt vore aktiviteter hernede.[2]

Efter denne lille, kedelige introduktion vil jeg indlede med den vigtigste lære, jeg har tilegnet mig på de første knapt 3 uger af min godt 5 uger lange rejse gennem Ghana, Burkina Faso & Mali…:
Hold op, hvor er der mange SVINDLERE i Ghana!!
Det lyder måske lidt overdrevet, men det er det indtryk, man står tilbage med efter at have oplevet det nordlige Ghana; Et område, der nu i årtier tilsyneladende alene har baseret sin økonomi på nødhjælp fra de industrialiserede lande.
Det er såmænd ikke engang ghanesernes egen skyld, men i stedet resultatet af, at vi fuldstændigt hovedløst har forsynet dem med det ene mere håbløse nødhjælpsprojekt efter det andet. Det virker som om de fleste ghanesere ikke ser andet end en omvandrende pose penge, når de ser en hvid mand på gaden. Med undtagelse af en samling (oftest danske, heldigvis) projekter, der konkret har afhjulpet et problem med vandmangel, elektricitetsproblemer eller lignende, er langt de fleste projekter hernede baseret på såkaldt ”empowering”. Det går i al sin enkelthed ud på, at de højtlønnede ”hjælpe”-arbejdere forsøger at give de lokale magten (the power - deraf navnet) til selv at udvikle projekter og dermed hjælpe landets overordnede udvikling. En ædel tanke, nuvel, problemet er blot, at alle ghaneserne straks ser en strålende mulighed for at komme i en komité.[3]

Det ene mere ambitiøse projekt overstråler det andet, men resultaterne er nedslående ens i mangel på effektivitet…

Hermed ikke sagt, at disse ting ikke foregår i de øvrige lande i Vestafrika, men siden hjælpen til Ghana er så massiv, har dette resulteret i, at der stort set ikke produceres noget som helst i den nordlige ende af landet. Overalt i Mali og Burkina Faso ser man dygtige landmænd, der arbejder hårdt på at skabe en sig en fremtid, mens tætheden af landbrug i det ellers enormt frugtbare, nordlige Ghana er bekymrende lav. Hvorfor producere noget som helst, når butikshylderne bugner med europæiske og amerikanske produkter, der alle enten er foræret som nødhjælp eller solgt med såvel produktions- såvel som eksportstøtte?

Jeg ved godt, at jeg allerede sidste år afleverede bredsider til såvel nødhjælpsorganisationer som til statssubsidierne fra EU og USA, men det er ganske simpelt overvældende at se et land som Ghana reduceret til en stor samling tiggere. Hver eneste gang man interagerer med Ghanesere – fra forretningsforbindelser til gadefejere – drejes samtalen uvægerligt ind på, hvordan man dog kan hjælpe deres ”pocket”, som de kalder deres privatøkonomi.

Er der så slet ikke nogen positive oplevelser at rapportere om?
Svaret er: ”Jo, så absolut.”
Som jeg vist allerede skrev sidste år, er mentaliteten hernede en kilde til evig beundring fra min side. Selvom indbyggerne i langt de fleste Vestafrikanske lande for en overvældende majoritets vedkommende har præcist intet økonomisk råderum, er langt de fleste mennesker enormt positive og overmåde imødekommende og hjælpsomme.


Derudover har jeg særligt på denne tur fået øje på den ufatteligt rige kulturbaggrund disse samfund har[4]. Det er intet mindre end imponerende lidt efter lidt at få et (begrænset, nuvel) indblik i forskellige kulturers historie, kunst og levevis. De prækoloniale kulturer, stammer og kongeriger lever stadig i vidt omfang, og som min franske kollega hernede siger: ”There is an African of the day, and another African of the night!”. Dette betyder i al sin enkelthed, at om end det kan synes som om, de lokale har taget moderne metoder og kultur til sig, forsvinder denne illusion som dug for solen, når man får et indblik i det liv, der stadig leves, når den hvide mand ikke er i nærheden. Man identificeres primært efter sin stamme og sekundært efter sin nationalitet overalt hernede.[5]
Langt de fleste af disse stamme-baserede kulturer er så gamle, at de får selv de ældste europæiske kulturrødder til at nysåede ud, og mange af traditionerne er så fremmedartede for en nystartet europæer som undertegnede, at jeg har svært ved helt at forstå dem.

Til illustration kan det nævnes, at der findes et unikt identifikationssystem i de fleste kulturer hernede. Siden man ikke har kunnet forlade sig på tandkort eller Dna-analyser, har de fleste mennesker (særligt krigere) altid været udstyret med et avanceret system af små ridser og ar, der helt unikt identificerer hver enkel person. Disse mærker befinder sig oftest under tøjet, (således at den hvide mand ikke bemærker noget), men enkelte mærker kan nu og da anes øverst på armene, når man ser de lokale i kortærmede skjorter. Herudover har de fleste stammer deres egne ansigtsmærker, der oftest er placeret midt på kinderne. Her menes ikke mærker udført med en farveblyant, men i stedet ridser fremstillet med et barbarblad…

Enkelte personer er mere markerede i ansigtet end andre. Der er udbredt tradition for, at hvis en familie mister de 2 første børn, så ”skamferer” man det 3, således at guderne skal synes at barnet er for grimt til at tage det også. Det er ikke således, at man helt skærer barnet i skiver, men de traditionelle linjer under øjnene suppleres med små ar ved siden af øjnene og i mundvigene mv. Der er altså (stadig) store kulturforskelle mellem Europa og Vestafrika…

Enkelte traditioner er nærmest uforståelige. Lokale begravelsesritualer er så omfattende og kostbare, at de nærmest ruinerer børnenes familier. Først og fremmest er det traditionsbestemt, at der skal holdes en enorm begravelsesceremoni, til hvilken hele landsbyen samt alle familiemedlemmer skal inviteres. Derudover skal kongen/høvdingen for den landsby, hvor den afdøde boede, inviteres med til den afdødes fødeby, hvilket er meget kostbart. (Høvdingen skal have alle udgifter dækket). Den afdøde mumificeres normalt på det lokale lighus, (hvilket selvfølgelig koster en formue), hvorefter et stort tovtrækkeri om begravelsesstedet starter. Det er nemlig ikke automatisk bestemt, hvor liget skal begraves. Begravelsesfesten[6] holdes i fødebyen, men festen indeholder normalt et flere dage langt skænderi om, hvor den afdøde rent faktisk skal puttes i jorden. Det kan efter sigende udvikle sig til noget der ligner slagsmål, før en enighed opnås. Alt dette skal betales af den afdødes ægtefælle og/eller børn, og regningen er så stor, at vi i flere af vore selskaber hernede er nødsaget til at lave en ”begravelsesfond”, der i tilfælde af en nærtståendes død kan hjælpe den ansatte til at undgå en personlig konkurs. Der er ellers ofte tale om en ond cirkel, fordi børn forgældes for resten af deres liv, når deres forældre dør, og når børnene så selv dør, overtager den følgende generation derefter en enorm gældsbyrde. Endnu engang; Kulturforskellen er enorm.

For at vende tilbage til mere jordnære informationer, så har jeg nu været på farten i en 2-3 uger, og jeg vender først tilbage til dansk muld i slutningen af denne måned. Derefter varer det nok ikke længe, før jeg rykker teltpløkkerne op og flytter til Ghana. Jeg kommer til at være meget på farten i løbet af mit ophold, så der bliver rig mulighed for at få et kig på Vestafrika, hvis du skulle have lyst til at springe på en flyver i løbet af det kommende års tid…

Turen har indtil nu budt på en tur fra Accra i det sydlige Ghana til Ouagadougou i Burkina Faso. Jeg har rejst det nordlige Ghana tyndt sammen med nogle af de ansatte i vort CIV[7]-kontor, hvilket – jfr. al galden, der er udgydt mod Ghana ovenfor – var, hvad man på nudansk kalder en eye-openener. Bortset herfra er Ghana et fantastisk flot land at rejse i, om end det skal understreges, at 2500 km på ’bush-roads’ ikke altid føles som en ferietur! Religionerne slås side om side, hernede, og moskéer og kirker ligger side om side næsten overalt. Især de kristne missionærer kan bringe mit pis i kog, da det tilsyneladende altid er overvægtige amerikanere fra bibelbæltet, der har kastet deres kærlighed på de vestafrikanske folkeslag. Alle møder de op med det gode budskab indpakket i enten nødhjælp, lægehjælp eller simpelthen bare trusler om helvede… Det får én til at føle sig glad for at være kristen, ikke sandt? (Selv de enorme problemer, de fantastiske Mohammed-tegninger fra JP har medført (også hernede) får mig ikke til at ændre syn herpå. Jeg skal tillige i samme åndedræt ærligt indrømme, at jeg har pakket min røde og hvide landsholdsT-shirt nederst i kufferten…).

Herfra går turen mod vest til Bobo-Dioulasso, Burkina Fasos næststørste by samt shea-centrum, og derefter står der det østlige Mali på programmet. Jeg har desværre ikke mulighed for at tage lidt fri og se på det nordlige Mali, (hvor jeg må indrømme, at særligt Timbuktu trækker i rejse-génet – hvem vil ikke gerne kunne sige, at de har været i Timbuktu?), men jeg håber at få fornøjelsen på et senere tidspunkt.

Jeg håber at kunne vende tilbage med flere ’spændende’ rejseberetninger, men eftersom jeg kender både min egen mangel på selvdisciplin, når det kommer sig til at skrive breve, samt det mildt sagt elendige telekommunikationsnetværk i Mali, er det nok ikke tilregneligt at gå derhjemme og vente i åndeløs spænding på min næste skrivelse. Til gengæld lover jeg masser af billeder og et godt gilde, når jeg vender tilbage til lille Danmark.

Venligst,
Per – nu med neger!


[1] Skulle du være blevet træt af at modtage historier fra de varme lande, så lad mig det endelig vide, så skal jeg nok fjerne dig fra mailing-listen.
[2] Til dem, der endnu ikke har fået detaljer om, hvad jeg egentlig laver i Afrika, kan jeg fortælle, at jeg har fået den mere eller mindre tvivlsomme ære at stå for indkøbet af den vestafrikanske sheanød. Disse nødder bruges af min arbejdsgiver til at fremstille diverse fedtstoffer til brug i chokoladeindustrien, til kosmetik samt til health care, (som det vist hedder på nudansk…). Selvom kernen af mit arbejde således består i at indkøbe disse sheanødder, er jeg ligeledes blevet overdraget personaleansvaret i de 3 lande, hvor vi har kontorer hernede, hvilket naturligvis bliver en stor udfordring på alle måder, såvel professionelt som menneskeligt (for ikke at forglemme kulturelt!).
[3] Ordet komité betyder i Ghana samt i resten af Vest Afrika, at man kan sætte sig på sin flade røv, indkøbe mindst én overdimensioneret firhjulstrækker med alt forhåndenværende udstyr, opbygge en enorm telefonregning og ved hjælp af disse hjælpemidler udrette lige præcist intet!
[4] Jeg har oven i købet præsteret at indkøbe mit livs første antikvitet på denne tur; En congolesisk maske fra mellemkrigstiden, der blev brugt af budbringere mellem høvdinge som en form for royalt segl. Jeg har ikke en dyt forstand på disse ting, men det er flot håndværk, og min franske kollega kalder den ”a jewel” (med sin vanlige franske accent…).
[5] Personligt har jeg allerede vedkendt mig et stærkt tilhørsforhold til Carlsberg-stammen!
[6] …der efter sigende får et svensk kräftkalas til at ligne et møde for Anonyme Alkoholikere…
[7] CIV = Côte D’Ivoire, Elfenbenskysten

Update 1: - Den første tur, efteråret 2005:

Tamale, Ghana, den 2. oktober 2005

Vær hilset, godtfolk!


Jeg havde egentlig håbet på at kunne sende den ene mere inspirerede rejsebeskrivelse efter den anden, således som så mange af mine rejsende venner gennem tiden har sendt til mig. Desværre har jeg måttet sande, at vort temmelig pakkede rejseprogram hver aften har efterladt mig godt og grundigt udmattet, således at jeg har måttet nøjes med at udarbejde de mere kedelige, arbejdsmæssige dagsjournaler inden sengetid. Nu er det imidlertid således, at vor firmabil i Ghana (efter kort og utro tjeneste) har bestemt sig for at udånde, og jeg har derfor fået frigjort et par timer, inden vi skal flyve fra Tamale (i nordenden af Ghana) til hovedstaden Accra (i syd) – med et luftselskab, jeg aldrig har hørt om…Nordghana er i øvrigt et pragtfuldt område, om end langt fra alting.

Anyway, for at begynde med ankomsten til Westafrica (WAF), så er Bamako Airport i Mali en oplevelse. En lille, støjende og uhyggelig beskidt ankomsthal udgør Malis forbindelse til resten af verden. Mali er et ekstremt fattigt land, men det stolte folks ufattelige optimisme og positive livssyn gør det umuligt ikke at få respekt for Malineserne. Landet ligger på grænsen af Sahara, og man føler sig virkelig på kanten af ingenting, når man bevæger sig lidt væk fra alfarvej. Dag 2 kørte vi et par hundrede kilometer nord for Bamako for at møde en leverandør, der havde et lager i lille landsby in the middle of nowhere. Sikken oplevelse at se ’the edge of civilisation’ – til information er det i retning af Timbukto – der udgør den absolutte grænse for menneskelig tilstedeværelse syd for Sahara. Vi fandt såvel by som lager, men desværre var dørene (hænge)låst, og ’vagtmanden’ intetsteds at finde. Sådanne små problemer løses dog let i WAF (i dette tilfælde med et dækjern), og det er vel nærmest unødvendigt at nævne, at i samme sekund den i øvrigt solide hængelås gav op, dukkede vagtmanden op med den manglende nøgle!

Set med et par global-politiske briller er det nødvendigt at nævne, at vestafrikanerne overalt er enormt aktive og opfindsomme. Alle søger at sælge noget eller i øvrigt starte en forretning af en slags. Hvis vi i Vesteuropa blot ville give dem en chance for at konkurrere på lige vilkår, kunne vi spare pengene til ulandsbistand. Vi straffer alle lande, der forsøger at lægge importtold på billige EU-støttede landbrugsvarer for at gøre deres egne konkurrencedygtige, og når vi skal ’belønne’, eftergives gæld til diverse stater med mere eller mindre korrupte regeringer. De bedst styrede lande (i særdeleshed Burkina Faso) - med den mindste gæld – får således de mindste resultat af ’hjælpen’ fra den vestlige verden. Hvis man prøver at begrænse sin gæld, er der jo mindre at eftergive…
Helt overordnet set kan det ikke anbefales at støtte nogen som helst FN-baseret eller privat hjælpeorganisation. Korruption er allestedsnærværende, og de kører alle rundt i de dyreste biler, man kan købe for vestlig valuta, mens de stolt gør præcist intet for at undgå, at deres penge forsvinder ned i de forkerte lommer. Udviklingsprojekter (ex. vandpumper til en landsby) udfylder deres formål og fungerer således (om end de er dyre som faen, fordi 2/3 af pengene bruges på administration), men så snart formålet bliver bare lidt mere diffust, kan jeg garantere, at det er et minimum af penge, der når til rette modtager. I særdeleshed projekter i det nordlige Ghana skal kritiseres. Ingen kontrollerer, hvad der egentlig sker i Nordghana, så det er ufatteligt nemt at dumpe en masse penge heroppe uden at ’risikere’, at nogen forlanger at se dokumentation for resultaterne. Der er én 4-hjulstrækker i hele Nordghana (vores), der ikke er malet i hvide hjælpeorganisations-farver og stedet er stadig et hul i jorden sammenlignet med det meste vi ellers har set i WAF…

Efter en køretur gennem hele det østlige Mali, kom vi ugenert over grænsen til Burkina Faso. Al offentlig administration er baseret på én eneste ting i WAF: Stempler. Hvis man medbringer et pas med (stemplede) visaer og rigeligt med blanke sider at stemple, får man ikke problemer med toldere af nogen art. Alle er de bemærkelsesværdigt venlige (tag dén, Rødby-Puttgarden-toldere), hvis man da lader være med at tage billeder af officielle installationer, (hvilket min forgænger i jobbet måtte erfare på den hårde måde). BF-indbyggerne er ikke helt så fysisk imponerende som deres naboer i Mali er det, men de står ikke tilbage for nogen, når det gælder optimisme og gå-på-mod. Der er mange fællestræk ved de store byer, jeg har set på turen indtil videre, men køreturene gennem bush’en afslører de små men karakteristiske forskelle i de enkelte stamme-kulturer. Arkitekturen ændrer sig løbende på turen, om end de grundlæggende principper for at bygge et beboelsesområde for en familie er ens: Et compund-lignende anlæg omkranset af en høj mur. I alle fire hjørner er der beboelse, og midt på en af murene er der en lille hytte med den officielle modtagelses-’hal’ til gæster. I midten er der forskellige ovne til at forberede kød og grøntsager (og shea!), ligesom alle landsbyer har et granary til at opbevare årets høst. Svært at forklare, men jeg indbyder gerne til et kig på de 4.847.374 billeder, jeg bringer med hjem. Vi har besøgt forskellige småbyer og bushområder (for at kigge på sheatræer, selvfølgelig), og alle steder bliver man budt velkommen med et stort smil. Når man afleverer en AU-DK T-shirt, opgraderes man i øvrigt på stedet til ”yderst velkommen”-status.

Vi er nu som sagt på tur gennem Ghana, og forskellen mellem fransk-WAF og engelsk-WAF (francofone and anglofone Westafrica) er slående. Alle er mere støjende og animerede her i Ghana (uden at det skal tages som et udtryk for aggression), ligesom tingene foregår noget mere lassez-faire – hvis de da foregår overhovedet. I kender sikkert alle den traditionelle forståelse af GMT (Greenwich Mean Time), mens det sikkert er færre, der har hørt om den mere lokalkendte version; ”Ghana Maybe Time”. Aftaler fungerer mildt sagt noget ’flydende’, og man er nødsaget til at væbne sig med en ukristelig tålmodighed i alle sammenhænge.
Af de større oplevelser i Ghana må siges at være Tamales store marked (et af de største i WAF, i særdeleshed hvad angår shea), hvor i tusindvis af mennesker faldbyder deres forskellige produkter af enhver slags. Der er alt fra den lille opportunistiske dreng, der sælger maggi-terninger i 3-styks ”pakker” fra en stor kasse, til den professionelle sheatrader, der kan sælge alt fra en ’tin’ (den traditionelle måleenhed, der svarer til volumen af en konservesdåse) til et ton. Smalle gyder og ufatteligt mange mennesker skaber en stemning, der må svare til den, man sikkert har kunnet opleve på de store middelaldermarkeder i Europa for længe siden.

Nu er skrivekrampen begyndt at melde sig, så jeg vil slutte denne ørkenvandring (tøhø). Jeg har forsøgt at undgå at berette om alle de vanlige turist-emner, idet jeg tror, mine billeder kan udfylde den rolle langt bedre end det skrevne ord kan det…
Take care i lille Danmark – jeg vender hjem på et eller andet tidspunkt efter den 10. oktober – forhåbentlig stadig ved godt mod og under alle omstændigheder en verden af oplevelser rigere!

Venligst,
Onkel rejsende Fasao,
Per

En kort velkomst / A short welcome

Velkommen til rejsenegerens erindringer fra de varme lande. På denne blog vil jeg forsøge at holde venner og familie orienteret om min gøren og laden 'henne i Afrika'. Reaktioner og kommentarer modtages med tak, ligesom alle indlæg på denne side frit kan videre-distribueres.
God fornøjelse!

A warm welcome to my webblog, where updates from my travels in Westafrica will be readily available for family and friends. Reactions and comments would be appreciated, and all postings and updates on this site are public and can be shared freely.
Enjoy!